1/6/2013
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (Μ.Φ.Η.) ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 22 ΚΛΙΝΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.Ι.Δ. «ΕΚΚΛ

ΜΕΤΡΟ L321-2 «Χώροι άσκησης πολιτιστικών, αθλητικών, εκπαιδευτικών, περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων, καθώς και δραστηριοτήτων κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης, όπως κέντρα φροντίδας παιδιών προσχολικής ηλικίας, δημοτικές βιβλιοθήκες, ωδεία κ.λ.π.»


Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 - 2013" με ποσοστό συγχρηματοδότησης 95 % από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και 5 % από Εθνική Δαπάνη (Αριθμός ΣΑΕ082/08280000)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ.

     


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΠΛΩΝ

ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (Μ.Φ.Η.) ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 22 ΚΛΙΝΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.Ι.Δ.  «ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΚΙΤΡΟΥΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΛΑΤΑΜΩΝΟΣ»


Το «ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΚΙΤΡΟΥΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΛΑΤΑΜΩΝΟΣ»  σύμφωνα με την από 20/05/2013 55η πρόκειται να προβεί σε ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΠΛΩΝ


Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στη διαδικασία πρέπει να καταθέσουν πρόσφορα (εγγράφως , με fax η email) μέχρι τις 08-08-2013 και ώρα 15.00 στο «ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΚΙΤΡΟΥΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΛΑΤΑΜΩΝΟΣ» . Όλα τα δικαιολογητικά και οι προσφορές θα πρέπει να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική Γλώσσα.

Οι προσφορές θα πρέπει να ισχύουν - δεσμεύουν τους προσφέροντες για εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. 

Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στο  με οποιοδήποτε τρόπο με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στο «ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΚΙΤΡΟΥΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΛΑΤΑΜΩΝΟΣ» εως 08 Αυγούστου 2013.

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει  στις 09 Αυγούστου 2013 από το ΔΣ του «ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΚΙΤΡΟΥΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΛΑΤΑΜΩΝΟΣ» με βάση την οικονομικότερη προσφορά και σύμφωνα με το Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών το οποίο διατίθεται από το  «ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΚΙΤΡΟΥΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΛΑΤΑΜΩΝΟΣ», Προσήλιο , Σβορώνου (τηλ. 2351030074 fax 2351030689,  αρμόδιοι  : Ιωαννης Πουλατσίδης & Γεωργιος Κοντσες . Επίσης θα διατίθενται και δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από τον διαδικτυακό τόπο http://www.imkitrous.gr/


Κατερίνη, 20-05-2013


Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ Θ. ΛΕΟΝΤΙΑΔΗΣ

Επιστροφή